miercuri, 6 iulie 2011

Filiala Constanta a L.D.I.C.A.R.-EUROPA


Nimeni nu este mai presus de lege!
„Onoare si  Credinta  Patriei”

               U N I U N E A   E U R O P E A N A
                               R O M A N I A
    ORGANIZATIE NEGUVERNAMENTALA-ONG
     MEMBRA A ORGANIZATIILOR  NEGUVERNAMENTALE DIN EUROPA
                 LIGA DREPTATII IMPOTRIVA  CORUPTIEI SI                
                   ABUZURILOR DIN ROMANIA         
                          (Luptă  pentru apărarea drepturilor omului)
            (The Justice League against Corruption and Abuses in Romania
      (Die Gerechtigkeit Liga gegen Korruption und Missbrauchen in Rumänien)
(Confederacion de justicia contra la corrupcion y los abusos de Romania)  
                     Incheiere judecatoreasca definitiva nr.1220/09.06.2003
           Certificatul  persoanei juridice fara scop patrimonial nr.5/2003/17.06.2003                             
Piata Revolutiei nr.4                                                                      Codul fiscal:15550193
Etaj II Camera 37                                                                            Sediul Central Lugoj
Judetul Timis                                                                                    Centre zonale:12
Lugoj 305500                                                                                 Filiale in Romania:161
Tel(fax):0256350462                                                                      Filiale in strainatate:7
Cont iban:RO40BPOS36102630827 Rol 01 (Filiala -Banca BANPOST-Lugoj)
                    Casuta Postala nr.93-Lugoj-judetul Timis-Romania
              Pagina web: http://lugoj-ldicar.blogspot.com
                      Fax nonstop :  0356.818.999
                         E-mail: ldicar.ong@gmail.com

                               
STATUTUL LIGII DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA-EUROPA- luptă pentru apărarea drepturilor omului”

 Capitolul I. Scopul  şi  Caracterul  Organizatiei

Art.1
       Organizatia este persoană juridică română,nonprofit,cu activitate nepatrimonială, apolitică şi neguvernamentală, este constituită în baza L.21/1924 a persoanelor juridice si a altor reglementari legale in vigoare pe teritoriul Romaniei (Constituţiei României art. 37 alin. 1, OG 26/2000, OG 37/2003 si L.246/2005 ) si pe teritoriul Europei in  baza Tratatului de la Lisabona din 01.12.2009.
Art. 2
         Organizatia se numeşte “LIGA DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA - EUROPA ”luptă pentru apărarea drepturilor omului” cu sediul în România-Lugoj   cod 305500, str. Piata Revolutiei nr.4, judeţul Timis din Romania-tara membra u Uniunii Europene.Organizatia este apolitică, independentă faţa de organele de stat şi se constituie în baza legii şi liberului consinţământ al membrilor săi.

Are ca emblema - denumirea organizatiei L.D.I.C.A.R.-EUROPA –cu drapelul european in centru si simbolul justitiei.
Redacteaza in functie de fondurile la dispozitie ziarul „SANTINELA” in forma scrisa si online-conform legislatiei romanesti si europene.

Capitolul  II. Scopul şi Obiectul asociaţiei

  Art.1 Organizatia “LIGA DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA-EUROPA - luptă  pentru apărarea drepturilor omului “ are ca scop primordial păstrarea, conservarea şi dezvoltarea pe toate planurile a valorilor umane, promovarea principiului adevărului şi dreptăţii, a demnităţi fiecărui cetăţean din România si din Europa şi  pentru educarea a cetatenilor în tiparele democraţiei si a valorilor univesale privind drepturile omului.

Art. 2  Organizatia va funcţiona independentă, cu acţiune largă de intermediere între organele puterii de stat, la nivel local şi central instituţi de orice grad din Romania si Europa,persoane fizice şi juridice, societăţi comerciale pe acţiuni sau  SRL-uri sau alte formaţiuni, politice, etnice, religioase, etc.

Va analiza nedreptăţile şi abuzurile produse  din perioada dictaturii comuniste cât şi după  revoluţie în Romania si  scopul de asigurare şi respectare a legiilor în vigoare din Romania si Europa, depistarea şi stoparea corupţiei speculei abuzurilor si altor forme de natura destabilizatoare din .

Va analiza nedreptatile pe care cetatenii romani si europeni sunt supusi abuzurilor de orice natura.

Art.3  Organizatia se ocupă de protecţia socială a membrilor săi,  cât şi a tuturor cetăţienilor europeni care sesizeaza în scris, urmărirea nerespectării drepturilor omului, a respectări personalităţi cetăţeanului roman si european, fără discriminare, a respectării drepturilor de proprietate privată căt şi respectarea drepturilor constituţionale şi a drepturilor internaţionale.

Art. 4  Organizatia analizează şi cercetează cazurile de nedreptate suferite de membri organizatiei şi de cetăţenii care se adresează L.D.I.C.A.R.-EUROPA.
 Impreuna cu cetatenii va elabora propuneri de îmbunatăţirea legislaţiei în vigoare atat in Romania cit si in Uniunea Europeana. Va sprijini imbunatatirea justitiei fara a leza personalitatea cetateanului.
Va colabora cu organele puterii de stat din tarile europene, atât la nivel local cât şi central, de pe teritoriul european pentru prevenirea şi înlăturarea unor factori care să prejudicieze inviolabilitatea, integritatea şi demnitatea  cetăţeanului roman si european.

Art. 5   Organizatia va colabora cu sindicatele,cu fundaţiile si toate organizzatiile care au ca scop apararea drepturilor omului, va urmări respectarea legislaţiei muncii,va urmari respectarea  drepturilor salariaţilor la nivelul instituţilor de stat, a societăţilor comerciale si a regiilor autonome, va sesiza organele competente ale puterii de stat romanesti si europene în vederea stopări şi eliminâri abuzurilor şi corupţiei, sesizind în scris organele competente pentru soluţionarea lor potrivit legiilor europene si ale fiecarui stat europen.

Art. 6. Organizatia va sesiza organele competente potrivit legii  atat dinRomania cit si din tarile europene aspecte de coruptie,specula,trafic de influienta,inselaciune,abuzuri si luara de mita,pentru a lua masurile legale ce se impun asigurind astfel protectia membrilor sai si a cetatenilor romani si europeni in toate aceste situati.  

Art. 7. Organizatia va sprijini lupta pentru promovarea sociala a femeilor ( in special a celor cu multi copii),privind asigurarea unui loc de munca corespunzator cu conditii de munca demne,va urmari respectarea contractelor de munca si acordarea drepturilor prevazute de legislatia muncii in vigoare.

Art. 8  Organizatia va sprijini educarea si protectia sociala a tineretului,va urmari asigurarea locurilor de munca,va sprijini pregatirea lor pe specialitati,profesionale,intelectuale,culturale si sportive.Se va face demersuri la oficialitatile locale in vederea solutionarii problemelor tineretului la nivel local si european.

Art. 9  Organizatia va colabora cu toate institutiile puterii de stat romanesti si europene, informindu-le corect si concret in toate ocaziile, sedinte, audiente, conferinte si intruniri in cazurile semnalate si constatate de organizatie cu privire la comiterea de abuzuri si nerespectarea legislatiei drepturilor omului,protectiei sociale a individului de catre unii functionari ai puterii de stat.
Stoparea,inlaturarea si sanctionarea celor vinovati.Sesizarea organelor de politie, procuratura, judecatoresti romanesti si europene.
Sesizarea se va face la nivelul celor mai ierarhice foruri inclusiv la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in vederea solutionarii cazurilor depistate.

Art.10 In vederea realizarii in mod ne abatut acestor nobile scopuri organizatia va desfasura o activitate de cooperare si colaborare cu toate partidele,formatiunile,organizatiile politice si apolitice,atat interne cit si internationale,care isi propun ca scop si actioneaza pentru instaurarea in Romania si Europa a adevaratei democratii a libertatii,a adevarului si dreptatii,avind ca principal obiectiv respectarea drepturilor omului.
Va actiona cu toata fermitatea si prin  toate mijloacele disponibile non-violenta,impotriva coruptiei,abuzurilor si nedeptatilor,nerespectarea legislatiei interne si internationale si a nerespectarii drepturilor omului.
In acest sens organizatia va apela organismele si organizatiile interne si internationale pentru a-si asigura existenta si dezvoltarea,precum si realizarea scopurilor propuse.

Art. 11  Organizatia va sprijini folclorul, activităţile cultural artistice, sportive şi umanitare romanesti si europene.

Art.12  Organizatia va acorda ajutoare materiale membrilor săi  si copiiilor acestora ori de cîte ori situaţia o cere şi sunt disponibilităţi.

Art.13  Realizarea scopului si obiectivului de activitate a organizatiei se va realiza prin toate mijloacele admise de legea romana si legile din fiecare stat european precum si a reglementarilor internationale.

Capitolul III. Patrimoniu

Art. 1  Patrimoniul organizatiei este exclusiv în numerar şi se compune din suma depusă de membri fondatori Acestea se depun intr-un cont bancar. Mijloacele financiare provin din taxe de înscriere, cotizaţii, donaţii, sponsorizari, precum şi din contribuţia dezinteresată de la diferite persoane fizice şi juridice, organizaţii, asociaţii din ţară şi din străinătate,precum si din dobinzi rezultate din depunerile in lei si valuta.

Art. 2   În acord cu reglementările în vigoare organizatia va beneficia de scutiri de taxe şi impozite specifice legislatiei europene.

Art. 3  Veniturile unor activităţi ori servicii cu caracter patrimonial, dacă acestea sunt destinate pentru a obţine fonduri şi mijloace materiale menite a sprijini relizarea obiectivului principal al organizatiei in conditiile reglementate de art.40 de Legea  21/1924n si a reglementarilor legislative specifice ficarei tari europene.

Art. 4   În cazul dizolvări asociaţiei lichidarea patrimoniului se va face conform L.21/1924.( OG. 26/2000 si OG 37/2003 si L.246/2005)

Capitolul IV.  Membri organizatiei. Drepturile şi sancţiunile

Art.1  Poate fi membru al organizatiei orice cetăţean al României si din tarile europene indiferent de naţionalitate, sex, religie sau politică.
Membri organizatiei pot fi:
Membri fondatori;
Membri de onoare;
Membri activi ;
Membri simpatizanţi.
Art. 2   Nu pot fi membri în organizatie cei care au făcut parte din fostele organe de  represiune în perioada dictaturi comuniste.Nu pot fi membri  cei care au abuzat de funcţiile deţinute şi au lezat drepturile fundamentale ale omului,care au impiedicat sau impiedica sub orce forma realizarea scopurilor,idealurilor nobile si sfinte ale democratiei statului de drept.

Art. 3   Membri organizatiei au următoarele drepturi:
de a participa la toate adunările generale ale organizatiei ;
de a alege şi a fi aleşi în funcţii de conducere ;
de a participa activ la realizarea obiectivelor statutare ale organizatiei.

Art. 4  Să fie aleşi în organele de conducere de la centru, ale centrelor zonale de coordonare, a filialelor şi subfilialelor din tara si strainatate.

Art. 5  Să solicite sprijin organizatiei pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal, dar să aibă rezultat şi aport economic concret la dezvoltarea organizaţiei.

Art. 6   Au obligaţia să respecte cu stricteţe prevederile statutului, să lupte pentru relizarea integrală ale acestuia. Să participe nemijlocit la toate acţiunile întreprinse de organizatie si sa actioneze intocmai pentru realizarea scopurilor organizatiei. Să-şi achite la timp cotizaţia, contribuţia sau donaţia la care sa angajat benevol.

Art. 7   În cazul în care în mod deliberat încalcă obligaţiile sau prevederile statutare, calitatea de membru al organizatiei se pierde prin retragerea calităţi de membru (excluderea)

Art. 8   Retragerea calităţi de membru al organizatiei este propusă şi analizată de Consiliul Director şi aprobată de Adunarea Generală. În caz de conflicte dintre membri organizaţiei, dintre membri şi organizatie se aduce la cunoştinţa Consiliului Director Central care va face analiza conflictului prin comisia de disciplină şi va convoca Adunarea Generală în vederea validări soluţiei. Plângerile adresate împotriva membrilor organizatiei sau împotriva organizatiei la organele puteri de stat fără a trece prealabil prin analiza Adunări Generale atrage după sine excluderea de drept al vinovaţilor.

Art. 9   Calitatea de membru a Consiliului Director se poate retrage doar de Adunarea Generală

Art. 10   Retragerea ca şi atribuirea de centru coordonator de zonă, judeţene sau interjudetene a filialelor şi subfilialelor este de competenţa Coniliului Director Central.

Capitolul V. Organizarea şi Conducerea

Art. 1   Forumul suprem în conducerea  organizatiei este Adunarea Generală care se convoacă o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie de către preşedinte sau vice-preşedinţii ai Consiliului Director Central.

Art. 2   Consiliul Director Central prezintă în faţa Adunări Generale activitatea parcursă de organizatie pe perioada unei legislaturi de cinci ani.

Art. 3   Adunarea Generală are dreptul să modifice prin acte adiţionale anumite puncte din statut.

Art. 4   Consiliul Director Central hotăraşte prin vot măsurile care se impun pentru bunul mers al organizatiei şi urmăreşte activitatea Consiliului de administraţie.

Art. 5  Pentru verificarea informaţiilor furnizate de membri organizatiei sau de către cetăţeni care apelează la organizatie se vor infiinţa comisii de investigaţie care se subordonează strict Consiliului Director Central.

Art. 6   Toti membri au dreptul la vot egal.

Art. 7   Consiliul Director se află doar la nivel central şi funcţionează la sediul central din strada Piata Revolutiei nr.4 din Lugoj,judeţul Timiş,Romania.

Art. 8   Structura organizatorică a organizatiei este:
Consiliul Director ;
Consiliul de Administraţie ;
Centre de Coordonare de zonă,Centre zonale pe regiuni,judeţene,etc.
Filiale în ţară şi străinătate ;
Subfiliale.
     La propunerea Consiliului Director se pot înregistra filiale şi în străinătate.
Aceste structuri din tarile europene se subordonează în mod direct şi nemijlocit Consiliului Director.

   Art.9 Consiliul Director este condus de un Birou Executiv format din :
                    -preşedinte ;
                    -doi vicepreşedinti ;
                    -secretar ;
            -doi membri.


   Art.10 .Consiliul de administraţie este format din:
              -director executive;
              -director economic;
              -director administrative;
              -doi membri.

  Art.11 .Consiliul  Director hotăraşte şi analizează necesitatea salarizării a persoanelor implicate efectiv în programul organizatiei şi stabileste salarizarea în funcţie de normele în vigoare.

  Art.12.  Consiliul Director întocmeşte un Regulament de Ordine Interioară pentru desfăşurarea în bune condiţii ale activităţilor organizatiei.

 Art.13.  Organele de conducere centrala şi de la Centrele de Coordonare,Centre zonale, filiale ,se aleg din rîndul membrilor organizatiei.

Art.14.  Funcţiile în comitetele de conducere la toate nivelurile se fixează în cadrul comitetelor sau se aleg prin vot secret.

 Art.15.  Organele de conducere se aleg pe o perioadă de 5 (cinci) ani sau cu drept de realegere nelimitată (pentru activităţi deosebite în cadrul organizatiei).

Art.16.  În conformitate cu legea, preşedintele şi cei doi vicepreşedinti trebuie să fie de origine romana.
 Pot fi alesi in organelle de conducere ale Consiliului Director Central National si cetatenii europeni din Europa in conformitate cu Statulul L.D.I.C.A.R.-EUROPA.

Art.17.   Consiliul Director exclude şi cere validarea Adunării Generale în cazuri grave de încalcare  a  Statutului  organizatiei, a normelor de conduită etică şi a celor care produc prejudici morale şi materiale  organizatiei sau membrilor acesteea. Această măsură se va face pe baza unor dovezi foarte convingătoare.

Art.18.  Preşedintele nu poate fi exclus. În cazul în care se face vinovat de încălcarea Statutului, ca o chestiune de onoare îşi prezintă demisia. În cazul neprezentării demisiei este de drept formulată după dovedirea temeinică a vinovăţiei.

Art.19. Un membru exclus nu mai poate face parte din organizaţie.

Art.20. Organizaţia este constituită pe un termen nelimitat.

Capitolul VI. Definirea  organizatiei.

Art.1. LIGA DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA-EUROPA - luptă pentru apărarea drepturilor omului”este  o organizatie statutară, apolitică, neguvernamentală si nu se subordonează puterii de stat, din Romania si din Europa care respectă Constituţia şi legile fiecarei tarii europene, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cât şi reglementările internaţionale.

Art.2.  Organizatia  are  obligaţia verificării sesizărilor şi de a face investigaţii în vederea descoperirii adevărului  şi dreptăţii pentru soluţionarea problemelor sesizate de cetăţeni şi de membrii organizaţiei.

Ca acest scop sa se poata realiza  se va institui Agentul de Investigatie – persoana imputernicita de Consiliul Director Central National – care va reprezenta organizatia in relatiile cu institutiile de stat romanesti si europene si alte institute,organisme si organizati in  scopul verificarilor sesizarilor depuse de cetatenii romani si europeni.
Agentul de investigatie  se prezinta pe baza unei  legitimatii de Agent de investigatie in format special avizata de Presedintele Ligii Dreptatii Impotriva Coruptiei si Abuzurilor din Romania –Europa si de persoana imputernicita de Consiliul Director National Central.

Art.3. Organizatia are obligaţia de a informa despre abuzurile şi corupţia dovedită următoarelor eşaloane ale puterii de stat din Romania si din Uniunea Europeana:
-Parlamentul Europen;
-Comisia Europeana
-Preşidenţia României si a Presedentiei din tarilor europene;
-Parlamentul României si parlamentele tarilor europene;
-Ministerul Administratiei şi Internelor şi; Ministerul Justiţiei din Romania si similare din tarile europene ;
-Guvernul României si Guvernele din tarile europene;
de câte ori consideră că este necesar. Conţinutul acestor informări, însoţite de soluţii operaţionale, adecvate, vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor romani si europeni  prin mijloacele mass media. In acest scop organizatia îşi rezervă drepturile să apeleze la orice fel de surse informative şi documentare.

Art.4. “LIGA DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA-EUROPA - luptă pentru apărarea drepturilor omului” nu se subordonează nici unui partid, organizaţie, asociaţie sau unor formaţiuni politice şi nepolitice interne sau internationale. Organizatia  nu se va amesteca în treburile altor partide, organizaţii, asociaţii, formaţiunii, respingând orice fel de trafic de influienţă sau de manipulare, în activitatea organizatiei.

Capitolul VII. Fuzionarea şi dizolvarea organizatiei.

Art.1. Organizatia poate fuziona cu alte organizaţii care au aceleaşi scopuri lucrative atât din ţară cât şi din străinătate cu aprobarea Adunărilor Generale a organizaţiilor care pot.fuziona.

Art.2. Dizolvarea organizatiei se poate face prin hotărarea Adunarii Generale la propunerea preşedintelui nefiind constituită pentru o perioada nelimitată. Se dizolvă când cel puţin numărul minim legal de membri pot fi constituiţi într-o Adunare Generală, adică cel puţin 20 de membri pe un timp de 6 (sase) luni consecutiv.

Art.3.  În cazul dizolvarii organizatiei patrimoniul se lichidează conform L.21/1924.(OG 26/2000,OG.37/2003 si L.246/2005) si a legislatiei europene.

Capitolul VIII. Înfiinţarea unor  cluburi  în cadrul organizatiei

Art.1. În cadrul organizatiei se pot înfiinţa cluburi cu circuit închis pentru membrii ei la nivel de centru, zone şi filiale.

Art.2. Membri fondatori sunt de drept membrii ai clubului. Aceştia de comun acord stabilesc normele interne de funcţionare a clubului, criteriile după care se primesc membrii, modul de funcţionare, drepturile şi obligaţiile, legitimaţiile, dotarea materială şi natura activităţilor.

Capitolul IX. Aderare.

Art.1. Organizatia  poate adera la toate organismele interne şi internaţionale similare ca şi obiect de activitate inclusiv la Parlamentul European,Comisia Europeana si alte organisme ale Uniunii Europene.

Capitolul X. Litigii.

Art.1. Toate conflictele dintre membri organizatiei , sunt de competenţa Comisiei de Disciplină care funcţionează pe langă Consiliul Director şi este condusă de preşedintele organizatiei.

Art.2. Conflictele cu alte persoane juridice şi fizice se soluţionează de instanţele judecătoreşti din Romania si din tarile europene.

Art.3. În litigii de orice natură şi cele legate de activitatea organizatiei, indiferent de calitatea lor procesuală membrii a organizatiei la solicitarea în faţa conducerii pot fi reprezentaţi în justiţie ori în faţa altor organe de consilierii juridici, care funcţionează în cadrul  organizatiei (Consiliul Director, Centre de zonă, Filiale), cu condiţia ca aceştia să prezinte delegaţia şi legitimaţia semnate şi ştampilate de conducătorii Consiliului Director, Centrelor de zonă sau Filialelor.
Consilierii juridici la nivelul organizatiei pot susţine membrii  organizatiei la toate nivelele juridice (judecătorie, tribunale, Curte de apel, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie ) şi în faţa organelor de anchetă şi cercetare din Romania si in tarile europene conform legislatiei fiecarei tari europene .

Capitolul XI. Dispoziţii finale.

Art.1. În cadrul  organizatiei şi la nivelul Consiliului Director, Centre de coordonare,Centre zonale şi Filiale se vor constitui Comisii de cenzori cu persoane de specialitate care vor verifica şi coordona folosirea fondului monetar al organizatiei în scopuri legate de activitatea statutară a organizatiei în desfăşurarea activităţii în cadru legal conform legislatiei romanesti si din tarile europene.

Art.2. In vederea sprijinirii şi într-ajutorării membrilor organizatiei cât şi a organizatiei se va colabora şi coopera cu străinătatea (organizatii similare, instituţii de stat, persoane fizice, persoane juridice, diferite firme) pentru obţinerea sprijinului necesar.

Art.3. Organizatia dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării acesteia în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Lugoj din judetul Timis,Romania.
Pierde aceasta calitate după lichidarea şi înregistrarea coresponzatoare în acest registru.

Art.4. Orice prevedere contrar legilor în vigoare este nulă de drept, iar normele unanim recunoscute, interne şi internaţionale favorabile activităţii organizatiei se aplică din oficiu.
 
Art.5. Prezentul statut a fost adoptat ăn Adunarea Generală de constituire şi reprezintă legea fundamentală de organizare şi funcţionare a organizatiei. A fost semnat la data de 20 decembrie 1996 şi întocmit în  şase exemplare, în limba romană la Lugoj si aprobat prin Incheiere judecatoreasca definitiva nr.1220/09.06.2003 si redactat cu modificarile impuse de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si supus aprobari  de catre intanta judecatoreasca.

Preşedinte      
             
             Antoni Petru

                       
                          DUMNEZEU SA NE  BINECUVINTEZE!